Kagbeni M_1_32 Lo Gekar M_3_65 Samar M_4_65 Tsarang M_3_70  
  Tangye M_2_19   Tshuksang M_1_58   Tangye M_2_7   Tangye M_2_6  
zur Übersicht Kagbeni M_1_18   Tangye M_2_24   Pee M_1_76   Samar M_4_73